Integritetspolicy

Accurate Recruiting

Inledning

Denna policy beskriver hur Accurate Recruiting behandlar personuppgifter om dig som söker jobb hos oss, via vår rekryteringsplattform, genom att skicka en spontanansökan till oss eller på annat sätt.

Accurate Recruiting behandlar personuppgifter som du inkluderar i din ansökan till oss, framför allt dina kontaktuppgifter (namn, mejladress och telefon) samt ditt cv och ditt personliga brev. Vi behandlar bara undantagsvis känslig information om dig, till exempel om du anger sådan information i löptext.

Vid eventuell anställningsintervju kommer vi att föra anteckningar om dig och i slutfasen av rekryteringsprocessen kommer vi att kontaktade referenser som du har uppgivit.

1. Introduktion

Denna policy beskriver hur Accurate Recruiting  (del av Accurate Consulting organisationsnummer  559285-8103 och adress Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista) behandlar personuppgifter om dig som söker jobb hos oss, via vår rekryteringsplattform eller genom att skicka en spontanansökan till oss på annat sätt.

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till vårt dataskyddsombud på info@accuraterecruiting.se  eller genom att ringa oss på telefonnummer +46706294654

2. Personuppgifter som Accurate Recruiting behandlar

2.1. Kategorier av personuppgifter

I vår rekrytering samlar vi in information om dig som är relevant för rekryteringsprocessen. Accurate Recruiting kategoriserar de personuppgifter som vi behandlar om dig på följande sätt:

  • Arbetsrelaterad data (till exempel uppgift om tidigare anställning, utbildning)
  • Enhetsinformation (till exempel typ av webbläsare, IP-adress)
  • Identitetsinformation (till exempel namn, personnummer)
  • Kontaktuppgifter (till exempel mejladress, telefonnummer)
  • Känsliga personuppgifter (till exempel uppgift om partner, facklig tillhörighet)
  • Värderande omdömen (intervjuanteckningar, testresultat, utvärdering)
  • Nätverksinformation (till exempel dina kontakter på LinkedIn)

2.2.Personuppgifter som vi får från dig

Accurate Recruiting behandlar alla personuppgifter som du inkluderar i din ansökan till oss, framför allt dina kontaktuppgifter samt ditt cv och ditt personliga brev. I den mån vi efterfrågar något särskilt, kommer vi även att behandla dina eventuella svar på dessa påståenden.

Observera att vi inte har något intresse av information om engagemang i fackförening, religion, sexuell läggning, politiska åsikter, medicinska diagnoser eller liknande information som inte är av relevans för rekryteringen. Vi ber dig därför att inte inkludera sådan information i din ansökan till oss.

2.3.Personuppgifter som vi uppfattar om dig

När du använder vår rekryteringssida samlar vi in information om din användning, exempelvis med hjälp av cookies. Det handlar om teknisk enhetsinformation angående bland annat din uppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare. Du kan blockera användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare.

I vissa rekryteringsprocesser genomför Accurate Recruiting bakgrundskontroller. För att vi ska veta exakt när och vilka av dessa som blir relevanta för dig bör du kontakta ansvarig rekryterare.

Vi kommer även att föra anteckningar vid eventuell anställningsintervju och när vi kontaktar de referenser som du har uppgivit till oss, vilket endast sker i slutfasen av rekryteringsprocessen.

2.4.Personuppgifter som vi hämtar från andra källor

I slutskedet av rekryteringsprocessen kontrollerar vi att de uppgifter som vi har fått från dig stämmer genom att jämföra dem med offentliga register. På så sätt säkerställer Accurate Consulting att vi har korrekta uppgifter om dig.

Vi samlar in data från tredje part, så som Facebook, LinkedIn och andra offentliga källor som underlag för bedömning av din ansökan.

2.5 Användningen av cookies

Accurate Recruitings sajt använder cookies. En cookie, eller kaka, är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare.

Det gör vi för att utveckla och förbättra vår webbplats genom att förstå hur den används och för att beräkna besöksantal och trafik. Cookies behövs dessutom för att dina personliga inställningar ska kunna sparas.

Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du att Accurate Recruiting sparar cookies för de ovan angivna ändamålen. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men det kan medföra att dina personliga inställningar på webbplatsen försvinner. Du kan också gå in under ”inställningar” i din webbläsare och välja att cookies inte ska kunna sparas på din dator, vilket kan försämra funktionaliteten på vissa webbsidor.

3. Ändamål med vår personuppgiftsbehandling

3.1.Hantera jobbansökningar

För grundändamålet att hantera jobbansökningar behandlar Accurate Recruiting identitetsinformation, kontaktinformation, arbetsrelaterad data samt värderande omdömen om dig. Främst består informationen av ditt för-och efternamn, din kontaktinformation, jobbtitel, kön, födelsedatum, personligt brev, givna referenser samt intervjuanteckningar. För mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig för den specifika roll du söker, kontakta ansvarig rekryterare. Accurate Recruiting har, tillsammans med dig, ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra ett kompetensbaserat urval och få rätt kandidat till rätt tjänst.

3.2.Upprätthålla kandidatdatabas för framtida rekryteringar.

Efter en avslutad rekryteringsprocess kan vi be om ditt samtycke till att få spara din information till framtida rekryteringar i vår kandidatdatabas. Den information som vi behandlar för det här ändamålet är framför allt ditt för-och efternamn, din kontaktinformation och ditt cv samt vilka tjänster du har sökt hos oss. Kandidatdatabasen baseras på att du samtycker till behandlingen för detta ändamål. Du har rätt att när som helst be oss radera informationen vi behandlar om dig för detta ändamål.

3.3. Rättsliga förpliktelser och rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att Accurate Recruiting ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar oss som rekryterande bolag enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

4. Vilka vi delar personuppgifter med

4.1. Kategorier av mottagare

Accurate Consulting kommer inte att sälja dina personuppgifter. Däremot lämnar vi ut dina personuppgifter till mottagare som vi vet kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftsreglering. Vi kategoriserar mottagare av dina personuppgifter på följande sätt:

  • leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänster till rekryteringsplattformen;
  • myndigheter eller juridiska rådgivare, i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
  • myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

4.2. Tredjelandsöverföring

Accurate Recruiting, våra leverantörer och våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredje landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits av eventuell leverantör som garanterar att dina rättigheter skyddas.

5. Säkerhet och lagring

5.1. Säkerhetsåtgärder

Vi utvärderar ständigt våra tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i sitt arbete ska få tillgång till uppgifterna.

5.2. IT-säkerhet och underleverantörer

När vi agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vidtar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

5.3. Lagringstid

Vi behandlar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet raderas eller anonymiseras dem i enlighet med våra gallringsrutiner.

6. Dina rättigheter

6.1. Inledning

När vi behandlar personuppgifter om dig inom rekryteringsprocessen har du som registrerad flera rättigheter.

Rättigheterna finns utförligt beskrivna på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s, webbsida. För att utöva rättigheterna nedan når du oss enklast på email här info@accuraterecruiting.se

6.2. Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag.

6.3. Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, du av någon anledning inte längre vill att vi har tillgång till dem eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna istället är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade.

6.4. Dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du lämnat till oss om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format, eller föra över dessa till annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen sker med stöd av ditt samtycke eller ett avtal med dig.

6.5.Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem i vissa särskilda syften.

6.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse eller med stöd av vårt berättigade intresse.

6.7. Rätt att inge klagomål

Du har rätt att klaga till IMY om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.